بورژوازی، کنترل و انقلاب

این مقاله نخستین بار در نشریه سیاسی و تئوریک گروه قیام سال یازدهم،  شماره ۱ ،پاییز ۱۳۶۷ با نام مستعار بابک منتشر شده است. مقاله زیر کوششی است در جهت درک برخی از ویژگی‌های جامعه مدرن، تکوین تاریخی این ویژگی‌ها و راه برون رفت از تنگنایی که نهادها و موسسات مزبور انسان را در…

ادامه مطلب

جنبش کارگری، گروه ما  و  حزب سیاسی

این مقاله نخستین بار در نشریه سیاسی و تئوریک گروه قیام سال هفتم شماره ۲ پاییز ۱۳۶۳ با نام مستعار بابک منتشر شده است. پیش از شروع مطلب لازم می‌دانیم به این موضوع اشاره کنیم که نقد ما به حزب و سازمان به مفهوم رایج کلمه مترادف با فردگرایی و خرده…

ادامه مطلب