جنبش کارگری، گروه ما  و  حزب سیاسی

این مقاله نخستین بار در نشریه سیاسی و تئوریک گروه قیام سال هفتم شماره ۲ پاییز ۱۳۶۳ با نام مستعار بابک منتشر شده است. پیش از شروع مطلب لازم می‌دانیم به این موضوع اشاره کنیم که نقد ما به حزب و سازمان به مفهوم رایج کلمه مترادف با فردگرایی و خرده…

ادامه مطلب

کعبه را ویران کنیم

این مقاله نخستین بار در نشریه تئوریک گروه قیام سال دهم، شماره ۱، تابستان ۱۳۶۶ با نام مستعار بابک  به چاپ رسیده است.  سرمایه داری و راسیونالیسم ابزار گونه آن به نحوی عمل می کنند که قوه انتقاد و امکان تمیز خوب و بد را از انسان سلب می نمایند.…

ادامه مطلب