جنبش کارگری، گروه ما  و  حزب سیاسی

این مقاله نخستین بار در نشریه سیاسی و تئوریک گروه قیام سال هفتم شماره ۲ پاییز ۱۳۶۳ با نام مستعار بابک منتشر شده است. پیش از شروع مطلب لازم می‌دانیم به این موضوع اشاره کنیم که نقد ما به حزب و سازمان به مفهوم رایج کلمه مترادف با فردگرایی و خرده…

ادامه مطلب

ویژگی ضد اسلامی انقلاب ایران

این مقاله نخستین بار در نشریه تئوریک گروه قیام سال چهاردهم، زمستان ۱۳۶۹با نام مستعار بابک  به چاپ رسیده است.  تئوری انقلاب می بایستی راه برون رفت از بحرانی را نشان دهد  که گریبانگیر بشریت گشته و وی را از خویشتن بیگانه نموده است.  انسان معاصر با خلق دولت و…

ادامه مطلب