بورژوازی، کنترل و انقلاب

این مقاله نخستین بار در نشریه سیاسی و تئوریک گروه قیام سال یازدهم،  شماره ۱ ،پاییز ۱۳۶۷ با نام مستعار بابک منتشر شده است. مقاله زیر کوششی است در جهت درک برخی از ویژگی‌های جامعه مدرن، تکوین تاریخی این ویژگی‌ها و راه برون رفت از تنگنایی که نهادها و موسسات مزبور انسان را در…

ادامه مطلب